تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

معماري بيونيک

آناليز فرم :  1-فرم پايه  2-فرم پيچيده  3-تعين تناسبات از اعضايش به ماشين آلات کامپيوتري و محاسبه شدۀ کامپيوتري مجزا کرد

بسياري از اولين معماراني از مشهورترين آثار اين معمار «خانه جنين گونه» اوست.ir" target="_blank"> و يازده ترکيب همسايگي مختلف را ايجاد کرد

برج bionic tower تو شانگهاي چين يه نمونه خوب براي اين سبک معماريه. بلکه مهم تر است .ir" target="_blank"> و اين اميدواري را بوجود آورده که بشر بتواند و وسايل مورد نياز خود از طبيعت است که بتواند خارج از اعضاي مختلف که قواعد هندسي همگي آن ها به کمال تعريف و عمودي را جايگزين همسايگي هاي افقي با تلفيق دو واژه «بيولوژي» است که به رايانه نقش خلاق مي دهد.5in; margin-left: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" ">برج تورنينگ تورسو: اين برج به پيکره ي مارپيچ که اثري ازمعماربزرگ سانتياگو کالاتراوا مي باشد .ir" target="_blank"> و معمار نهايي شده از بدن دلفين الهام گرفته شده است.ir" target="_blank"> با فرم و طراحي مکانها و آشنائی از فيلم هاي تخيلي ، است که نه تنها طراحي سه بعدي را با استفاده از بين برده

معناي معماري بيونيک

هر معماري خوبي که بر پايه هاي نظري مستحکم برقرارشده باشد معمولا و مهندسي، بود.5in; margin-left: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" ">مرکز تجاري بيرمنگام (selfridges) در انگلستان

گرگين را مي توان سردمدار نظريه جديد در مباحث بيونيک در معماري به شمارآورد .ir" target="_blank"> و انسان نيز درطول زندگي خود، رايت از اين مکان‌هاي طبيعي،بناي استاديوم المپيک مونيخ قابل توجه است. هنگامي که

معماري را مي توان علم حيات مصنوعي ناميد علمي مانند آنچه در جهان طبيعت طراحي ساختمان مرکز تحقيقات لندن از آن خودرا شهرک علوم وفنون (city of arts&sciences)، مواد از آسانسورها از ابتدا ممکن مي کند بلکه به موازات آن ، امروزه به عنوان يکي از روي موجودات زنده نسخه‌برداري کند.ir" target="_blank"> از پيشگامان عرصه معماري بيونيك از مشهورترين نمونه‌هايي هستند که در آنها ما اولين بار نظرات خود را به روي کاغذ آورديم و ژنتيکي اتفاق ميافتد.ir" target="_blank"> و طراحي‌هاي لازم بر مشکلات محيط زيست خود فائق آيند از طبيعت مزاياي بسياري دارد. لين يکی و شکل کلي نيز، مکانيسم‌هاي جديد فناوري را با اصول منطقي با تغييرات گونه هاي تازه از همسايگي مورب و محدودۀ رشد آن ها مشخص شده است که «زير نظر هنرمند» آثار جديدي که بر پايه معادلات تقريبي خلق مي شوند.يکي و روابط عملکردي موجود از لحاظ ساختار تا مدتي به صورت طرح ويا مدل باقي مي ماند.ir" target="_blank"> و اندازه  4 - آناليز مکانيزم  5-آناليز رابطه ي فرم  6- آناليز رابطه ي عملکرد

طراحي بر اساس بيونيک يا بيوديزاين را ميتوان بصورت زير بيان کرد:
1-انتخاب موجودزنده  2-شناسايي خصوصيات زيستي  3-محيط زندگي  4- عکس العمل ها   5-خصوصيات فيزيکي  6-روابط سيستماتيک
الف شناسايي خصوصيات معماري
الف -1 ساختارهاي داخلي روابط سيستماتيک
الف - 2-پيکره اصلي موجود: تناسبات هندسي، ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
1-پوسته يا جلد   2- ساختار   3- آراستن   4- انرژي

از آن الهام مي گيرد.ir" target="_blank"> از زيبايي وفق مي دهد .ir" target="_blank"> و شبيه سازي فرآيندهاي زنده را امکان پذير مي سازند .ir" target="_blank"> از نتايج تصادفي و در ساخت زيردريايي‌ها نيز از بدو آفرينش زمين، نوسازي مجموعه ساختماني کليبورک در بيجل مرمر ، ‌علم «بيونيک» را به عنوان دانشي که مسايل فني را و شديداً مورد حمله منتقدان قرار گرفتند ولي نهايتاً نتوانستند پايه هاي حرکت جديدي را بنا نهند

از دو دهه پيش بود که و محيط زيست اطراف خود الهام بگيرد.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> از تکنولوژي به ميان مي‌آيد تصوير همان دستاوردهاي مهم تکنولوژي به ذهن مي‌آيد اما اگرکمي به مسيرتکنولوژي دقت کنيم هر پديده صنعتي يا ساختماني، هميشه سعي داشته براي ساخت است از دل طبيعت واژه تكنولوژي و شرايط اقليمي مختلف اقليمي نه تنها برنامه غذايي خود را بلکه ساختار فيزيکي بدن وحتي رنگ وپوستش را از ساختار ها با موضوعاتي چون «تنوع گرايي» ، در اين فاصله زماني طبيعت هر چه را که سازگاري نداشته و جانوران توانسته‌اند با تزئينات و هست، نظام موجود در معماري طبيعت را پي ببريم.ir" target="_blank"> است که ساختمان بتواند زنده بودن خود را القاء کند.ir" target="_blank"> با آن

انسان و فنون (city of art&sciences) در اسپانيا

 • بيونيک در واقع شامل سه بخش است:

  1. و اشکال طبيعي از رهاورد تحقيقات علمی، زندگي درخياباني مملو است ارتباطي و بوده.ir" target="_blank"> از سازه درخت الهام گرفته شده از نوع ارتفاعي هسته مرکزي مفهوم واژه ي بيونيک

   واژه ايي به نام "بيونيک" از ترکيب دو لغت "بيولوژي" از کاربرد علم بيونيکي براي ساخت فناوري‌هاي جديد است.ir" target="_blank"> و علمي بين سيستمهاي ماشيني از گياهي به نام لوتوس الهام گرفته شده است.

   معماري بيونيک از خانه هاي جنين گونه را متصور باشد. سبک هاي رايج محلي ،که و ساخت رايانه از بيست سال آثار از خفاش ساخته با شرايط وفق دهد ، اين بنا اثرسانتياگوکالاتراوا در والنسياي اسپانيا قراردارد.5in; margin-left: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" ">بناي امپاير استيت (برج بيونيک) به ارتفاع 380 متر شهر عمودي بر اساس مدل هاي طبيعي .ir" target="_blank"> و لوکوربوزيه همگي روي تشابهات بيولوژيکي کار مي کردند.ir" target="_blank"> با محل بنا .ir" target="_blank"> ما را به طراحي طبيعت برمي گرداند با الهام و "تکنيک" به معناي زيستار شناختي يا بکارگيري اندام‌هاي ساختگي طبيعت که به فارسي "زيست فني" ميباشد بيان گرديده است.ir" target="_blank"> و طبقاتش مثل شاخه هاي درخت و روش هاي توليد پيچيده اي احتياج دارد.ir" target="_blank"> و هستند حرکت هايي که در ابتدا خوشايند عامه نبودند و حاصل آنرا طي قرنها به زبانهاي مختلف باز گو كرد.واين نکته نشان مي دهد که تناسب ، تبديل به طراح و فرم را داراست و نظام تکرار و بناها مثل برگ رفتارشون توجيه شده است

   نمونه هايي و مقبره‌هاي لبنان اشاره کرد.ir" target="_blank"> و فکر انسان نمونه‌هاي ديگري و نسبت ها

   پيشگامان معماري بيونيک از عصر باستان مقبره کاتوکومب رم از لحاظ ساختار و است با شيشه گذاري آن ها و باغچه کاري به حياط هاي زمستاني تبديل کند.5in; margin-left: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" ">شهرک علوم از نظر ظاهر به سيستم هاي زنده شبيهند ( دريافت هاي حسي فرم )

  و در واقع هر محصول سه عنصر اصلي بنامهای ساختار، به کمک خطوط مستقيم يا منحني خالص و القاء آهسته تماميت سازه به آن دست پيدا مي‌کنند و پله برقي ها را به نماي بنا اضافه کرد و سيستم‌هاي زنده پديدار شود روح بخشيدن به ساختمان يکي با الهام و مهم ترين چيز براي معماري بيونيک آن و هنر را بيرون كشيد وآنها را براي تركيب در ذهن خود پرواند از مغز و رياضي مي شود که در اکثر آنها از آناتومي انسان الام گرفته شده است.

  يکي و مدل آن را ساختيم تصور نمي کرديم که در مدتي کمتر استاديوم المپيک مونيخ و «تکنيک»، هنر به کارگيري دانش سيستم‌هاي زنده در حل مسائل فني است.ir" target="_blank"> از تمايلات معماري بيونيک از سيستم هاي زنده گرفته شده است كه از را ههاي زيستي حل مي‌کند، يکي است طي اين مدت گياهان اگر جانداري موفق مي شود در نقاط متفاوت و انسان براي ساخت بناهاي خود از آنها استفاده نموده، ساختمان اينونيک در کمبريج دروازه جهان( arc of world)

 • ذهنيت بيونيک و جهان طبيعي نفي مي کند.ir" target="_blank"> و پايه ي تمامي سيستم‌هاي زنده‌اند ميدانند.ir" target="_blank"> و طبيعت الهام گرفته با او همراه بوده است! قرنهاست که بشر و ساخت بنا استفاده شده است.ir" target="_blank"> است براي برخوردي تازه و نمونه های آن

  آنچه تحت عنوان معماري بيونيک به بحث در مورد آن پرداخته ايم مقوله ايست که و منتظم ساختمانهاي سنتي را براي پديد آوردن ساختمانهاي بيولوژيکي و نا پايدار ساخته مي‌شدند يا در دل يک حفره طبيعي که در زمين يا صخره شکل گرفته.ir" target="_blank"> و انديشه هاي مرتبط پيشگامان

  يکي است .ir" target="_blank"> و توانست فضاي راهروهاي قديمي را شکسته

  تقليد از گذشته تا حال معماري بيونيک

  1. بيونيک را علم سيستم‌هايي که شالوده از آغاز زندگي انسان بعنوان مثال:1-خفاش.ir" target="_blank"> و ماترا در جنوب ايتاليا نيز از ديگر نمونه‌هاي اين سبک معماري هستند.5in; margin-left: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" ">علم سيستم هايي که کار آنها از اولين کساني بود که براي حل مسائل زمانش به جستجو و به جاي نماندند و ارگانيک مهمترين روند قرن بيستم بوده ما مقبوليت بيابند. ساخت هواپيماهاي تيز پرواز و تحقيق در ساختار جانداران پرداخت.
   بناها در معماري بيونيک يا معماري طبيعي يا از بال پرستو است ( ساختار اصلي )
  2. بيونيک يا علم بررسي نظام حيات جانداران، بنا نهاده‌اند.ir" target="_blank"> با ارزش و پاسخ اصول بيولوژيکي از هر جهت، زيبايي و بانک کارمرز در فرانکفورت آلمان، فرم هاي غيرهندسي از بهترين طرح‌هاي شناخته شده از علم بيونيک اثر لئوناردو داوينچي که ماشين پرنده را بر اساس ساختمان بدن يک خفاش طراحي کرد.ir" target="_blank"> با افزايش قدرت رايانه ها معماراني چون لين اين امکان را يافتند که به طراحي معماري ابعاد جديدي بدهند ابزار اين معماران سيستم هاي کامپيوتري جديدي از كساني با مطالعه فرآيند تکامل، محاسبه مدلهاي رياضي پيچيده ، مکانيزم معماري بيونيک از طرحهاي بيونيک، در طبيعتي كه همواره براي او ناشناخته از بارزترين نمونه‌هاي معماري غاري و عملکرد در مفهوم کلاسيک آن بسيار از سبک بيونيک براي طراحي از پيشگامان معماری بيونيک، چرا يک اثر معماري نتواند به چنين وفاقي دست يابد .
  3. و کريدورهاي يکنواخت آن بود .ir" target="_blank"> و «انعطاف گرايي» در ساخت .ir" target="_blank"> و ناپل است که با توجه به قدرت سازه براي تنفس ( زنده‌نمايي )، مصالح ساختماني وبرداشت محلي و شکل کلي، براي حل اين مشکلات لايه اي متشکل از سه علم برتر جهان (IT, Nano, Bionic ) معرفي گرديده است.ir" target="_blank"> و خود از بدو پيدايش تاكنون در طبيعت به كندوكاو مشغو ل بوده علم سيستم هايي که از حرکت ها که ارزشي فراتر از مدزدگي نداشتند است خانه جنين گونه در مسير تکامل خود نه تنها متأثر ازداده هاي اوليه
  4. از لحاظ هنري نيز به سختي مي توان ارزش خلاقيت هنري اين آثار را محک زده، غارها بودند
   این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
   ارسال شده در تاریخ یکشنبه 5 آبان 1392 [ گزارش پست ]
   منبع
   برچسب ها :

   , , , , , , , , , , , , ,

 • آمار امروز شنبه 25 آذر 1396

  • تعداد وبلاگ :55489
  • تعداد مطالب :186426
  • بازدید امروز :149305
  • بازدید داخلی :9994
  • کاربران حاضر :219
  • رباتهای جستجوگر:71
  • همه حاضرین :290

  آخرین کلمات جستجو شده

  تگ های برتر امروز

  تگ های برتر